Boetes witte kassa zijn volledig rechtsgeldig

De boetes die de FOD Financiën oplegt aan horecazaken zonder witte kassa zijn "volledig rechtsgeldig en kunnen blijvend opgelegd worden". Dat zegt de FOD Financiën in een reactie op de oproep van de federatie Horeca Brussel om de reeds uitgeschreven boetes te laten schrappen, omdat de Raad van State in maart van dit jaar een rondzendbrief heeft vernietigd die de administratie toelaat boetes aan horecazaken op te leggen. Volgens FOD-woordvoerster Florence Angelici gaat het om een rondzendbrief die uitvoering gaf aan de oude 10% regel, en heeft de administratie op basis daarvan nooit boetes uitgeschreven.

De witte kassa, die zwartwerk in de horeca onmogelijk moet maken, was in eerste instantie verplicht voor horecazaken die 10 % van de totale omzet uit ter plaatse verbruikte maaltijden halen. Horeca Vlaanderen trok tegen die bepaling naar de Raad van State, omdat die regel willekeur in de hand zou werken. De Raad gaf de federatie in oktober 2015 gelijk, de 10 procent regel werd geschrapt.

Intussen werd een nieuwe regelgeving uitgewerkt. Sinds 1 juli 2016 is de witte kassa verplicht voor horecazaken die maaltijden serveren en waarvan de jaaromzet exclusief btw hoger is dan 25.000 euro.

De beslissing die vorige maand werd vernietigd, dateert van 2014, toen de vorige regelgeving nog van kracht was, legt Angelici uit. "We hebben nooit boetes uitgeschreven voor juli 2016 en dus ook nooit op basis van die oude regel", klinkt het. Het arrest heeft volgens de woordvoerster dan ook geen enkel concreet gevolg: "Er moeten geen boetes worden geschrapt". Met het arrest van maart is de laatste zaak bij de RvS over de 10-procentregel afgesloten, benadrukt Angelici nog.


Vanaf 1 april 2017 hoeft u geen BTW-voorschotten meer te storten

In principe is elke horecaondernemer verplicht om per maand een BTW-aangifte in te dienen. 

Onder bepaalde voorwaarden, waaronder als belangrijkste de maximale omzet van 2.500.000 euro op jaarbasis, kan een BTW-plichtige opteren om per kwartaal een BTW-aangifte in te dienen.
 
Op straffe van nalatigheidsintresten dient vandaag een kwartaalaangever voorschotten BTW te betalen voor de 20e van de 2e maand van ieder kwartaal en voor de 20e van de 3e maand van ieder kwartaal.

In juli vorig jaar, kondigde de minister in zijn antwoord op een parlementaire vraag aan dat de fiscus werk zou maken van de afschaffing van de verplichting tot het betalen van deze voorschotten.
 
In een persbericht van 19 januari 2017 kondigde de minister nu aan dat deze verplichting afgeschaft zal worden vanaf 1 april 2017 en dat het koninklijk besluit hiertoe op korte termijn gepubliceerd zal worden in het Belgisch Staatsblad.
 
Het komt er dus vooral op aan om voldoende provisie aan te leggen voor de volledige betaling van de BTW.
Uw bedrijfssoftware kan u op elke ogenblik op de hoogte houden hoeveel BTW u dient te voorzien.
 
Let op!!
In 2017 zullen ook kwartaalaangevers verplicht zijn om een BTW-voorschot te betalen voor 24 december van het kalenderjaar op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het 4e kwartaal van hetzelfde jaar


Boetes niet naleving goedgekeurd

De ministerraad heeft vandaag de boetes bij niet naleving van de wet rond de witte kassa met zwarte doos goedgekeurd. Het voorstel kwam van minister van Financiën Johan Van Overtveldt.
FOD Financiën plant een verdere actieve opvolging van de vaststellingen in. Bij voorgaande controles werd reeds meer dan 3 miljoen euro aan boetes toegekend.

Het nieuwe ontwerp van het koninklijk besluit wijzigt dat van 9 juli 2012 en voorziet een ganse resem aan boetes :

Geen zwarte doos

Overtreding Sanctie 1ste 1.500 euro 2de 3.000 euro Volgende 5.000 euro

Niet naleven van de verplichting tot uitreiking van een kasticket, rekening of ontvangstbewijs

Overtreding Sanctie 1ste 50 euro per kasticket, rekening of ontvangstbewijs (max. 500 euro) 2de 125 euro (max. 1.250 euro) Volgende 250 euro (max. 5.000 euro)

Niet naleven van elke andere verplichting met betrekking tot het kasticket, rekening of ontvangstbewijs

Overtreding Sanctie 1ste Louter toevallig 25 euro per kasticket, rekening of ontvangstbewijs (min. 50 euro, max. 250 euro) Overige 50 euro (max. 500 euro) 2de 125 euro (max. 1250 euro) Volgende 250 euro (max. 5.000 euro)

Niet vergunde geregistreerde kassa of van een niet vergunde procedure ter vervanging van een rekening of ontvangstbewijs

Overtreding Sanctie 1ste 1.000 euro 2de 2.000 euro Volgende 3.000 euro

Gebrek aan rechtvaardiging van de bestemming van de rekeningen en ontvangstbewijzen afkomstig van de drukker

Overtreding Sanctie 1ste 500 euro 2de 2.000 euro Volgende 3.000 euro

Mijn geregistreerde kassa valt uit. Wat nu?

Je beschikt over een geregistreerde kassa systeem ( GKS) en er is een stroompanne of een defect aan de kassa, dit zijn problemen die zich regelmatig voor doen bij een drukke service. Wat dient er te gebeuren om in orde te zijn met de wettelijke verplichtingen?

Fiscus op de hoogte brengen
Je dient bij een panne de btw-administratie waaronder je valt, op de hoogte te brengen. Vermoedelijk zal er niemand aanwezig zijn bij de btw-administratie op een zaterdagavond, dus een telefoontje zal niet lukken. Je stuurt best een e-mail met het uur van uitvallen van het GKS en een omschrijving van het probleem. De btw-administratie dient uiterlijk een uur na het optreden van de panne op de hoogte gebracht te worden.
Het is dus verstandig om op voorhand te weten welke btw-administratie je dient te contacteren en ervoor te zorgen dat je e-mails kan versturen tijdens een stroompanne door vb mobiel internet te gebruiken.

Uitschrijven van een btw-bon
Je dient voor de periode dat het GKS niet werkt een BTW-bon ( restaurant bon) uit te schrijven en mee te geven met de klanten. In de mail die gestuurd wordt aan de btw-administratie dien je de nummer van de eerste btw-bon mee te delen.

Panne voorbij
Wanneer het GKS terug operationeel is, dient de btw-administratie hiervan binnen de 24 uur op de hoogte gebracht te worden. Er moet vermeld worden vanaf wanneer er terug tickets afgedrukt konden worden en het aantal btw-bonnen die er uitgeschreven werden tijdens de panne.
Indien het om een korte panne gaat, kan er 1 mail gestuurd worden naar de btw-administratie met de informatie van uitvallen en terug werkzaam zijn.

Om na te gaan welke btw-administratie je dient te contacteren, kan je onderstaande link gebruiken of contact opnemen met uw dossierbeheerder.
http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/welcomeMenu1.do